R E G U L A M E N T
de organizare si functionare a procesului de învatamânt
bazat pe sistemul european de credite transferabile

Prezentul regulament defineste principiile si regulile care stau la baza organizarii si functionarii procesului de învatamânt în Universitatea Tehnica a Moldovei (U.T.M.), utilizând sistemul bazat pe credite (SBC – Sistem Bazat pe Credite). El a fost aprobat de Senatul Universitatii în sedinta din 30.10.2001 si a intrat în vigoare prin ordinul Rectorului nr. 153-r din 02.11.2001. El îsi înceteaza valabilitatea numai la o noua decizie a Senatului. În cazul schimbarii strategiei U.T.M. sau a aparitiei unor reglementari noi ale Ministerului Învatamântului, Regulamentul poate fi modificat.
Regulamentul contine regulile de promovare de la an la an, indispensabile reglarii evolutiei în procesul de formare. Trecerile sunt conditionate de acumularea unui numar minim de puncte de credit, oferindu-se si posibilitatea reexaminarilor în scopul maririi notelor obtinute. Cunoscându-se barierele de trecere exprimate prin credite, studentul îsi va doza efortul si îsi va asuma responsabilitatea pentru programul formativ pentru care a optat.

1. DISPOZITII GENERALE

1.1 Creditul este o valoare numerica, care se aloca fiecarei discipline de instruire din planul de învatamânt. Prin credit se masoara volumul de munca depus de student pentru însusirea unei discipline si pentru promovarea acesteia.
1.2 Unitatea de baza a evaluarii volumului de munca a studentului pentru a însusi si a promova o disciplina o reprezinta timpul necesar pentru:
• frecventarea prelegerilor, lucrarilor practice (seminarelor), lucrarilor de laborator;
• munca de sine statatoare;
• elaborarea lucrarilor grafice si de calcul, a proiectelor (lucrarilor) de an;
• pregatirea si promovarea examenelor (colocviilor) la aceasta disciplina.
1.3 Prin credit, de asemenea, se exprima eforturile depuse de student în domeniul efectuarii stagiilor de practica si a executarii darilor de seama respective, de pregatire si promovare a examenului de licenta.
1.4 Un credit ca unitate de masura a volumului de munca, de regula, se acorda pentru una ora (indicata în planul de învatamânt) de activitate didactica în auditoriu, precum si pentru alte activitati extrascolare necesare însusirii disciplinei respective.
1.5 Creditul aferent unei discipline se obtine prin promovarea acestei discipline.
1.6 Creditele au atribut de transferabilitate atunci când pot fi recunoscute în cadrul aceleiasi specialitati sau al unei alteia, în aceeasi universitate sau într-o alta, la nivel individual sau în pachet/pachete, în locul altor credite, corespunzatoare altor discipline, asimilabile celor carora ele le sunt asociate sau acceptabile în alternativa la ele.
1.7 Procesul de învatamânt este bazat pe credite academice transferabile, daca, în cadrul lui, fiecare student, de comun acord cu universitatea, îsi stabileste, printr-un contract de studii bilateral, curiculum-ul pe care îl are de urmat, astfel încât în final, dar si pe parcurs, sa obtina, atât sub aspect cantitativ, cât si sortimental, creditele stabilite ca necesare, respectiv ca acceptabile, pentru specialitatea în cauza; unele dintre credite, precizate în cadrul contractului si reprezentând o pondere relativ redusa din total, pot fi obtinute în cadrul altei/altor specialitati sau chiar altei/altor universitati.
1.8 Procesul de învatamânt bazat pe credite academice transferabile se desfasoara începând cu anul doi de studii.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc