REGULAMENT
de functionare al Consiliului Calitatii

CONSILIUL CALITATII este un organ consultativ al Senatului în domeniul calitatii.

VIZIUNEA: Implementarea managementului calitatii în Universitatea Tehnica a Moldovei va conduce la crearea unor noi modele de gândire si de comportament care sa duca la îmbunatatirea continua a tuturor proceselor si activitatilor academice din Universitate.

MISIUNE: Elaborarea conceptuala si implementarea managementului calitatii în Universitatea Tehnica a Moldovei precum si adaptarea continua a acestuia la cerintele învatamântului superior national si european.

OBIECTIVE GENERALE:
1. Elaborarea conceptuala a sistemului de management al calitatii, în sensul definirii structurii lui organizatorice si functionale, precum si a modului de integrare a lui în managementul strategic al universitatii.
2. Elaborarea strategiei de implementare a sistemului de management al calitatii în universitate si supunerea ei dezbaterii în senatul universitatii.
3. Elaborarea în cadrul acestui sistem a procedurilor de sistem de realizare a managementului calitatii.
4. Definirea cerintelor calitative ce trebuie stipulate în planul de calitate a Universitatii.
5. Stabilirea obiectivelor, activitatilor si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea managementului Calitatii.
6. Analiza rezistentelor obiective si subiective care pot fi generate de implementarea managementului calitatii si propunerea de solutii privind depasirea lor.
7. Evaluarea procesului de implementare a managementului calitatii în universitate si propunerea de solutii corective, daca acestea sunt necesare.
8. Elaborarea strategiilor de audit intern si extern.

COMPETENTE SI RESPONSABILITATI:
• Consiliul Calitatii este organism consultativ al Senatului în domeniul calitatii.
• Consiliul Calitatii este prezidat de Rector si condus operativ de 1 - 2 Co-Presedinti.
• Consiliul Calitatii îsi desemneaza un secretar executiv.
• Hotarârile în Consiliul Calitatii se iau pe baza votului deschis cu majoritate simpla, în prezenta a cel putin 2/3 din membri. Rectorul poate convoca Consiliul Calitatii ori de cate ori sunt de rezolvat probleme specifice. Consiliul Calitatii îsi desfasoara activitatea pe perioada unui mandat al conducerii universitatii.

ATRIBUTIILE CO-PRESEDINTILOR:
• conduc sedintele Consiliului Calitatii;
• informeaza periodic Biroul Senatului asupra activitatii Consiliului Calitatii, precum si Consiliul Calitatii asupra deciziilor Biroului Senatului, referitoare la calitate;
• promoveaza în Biroul Senatului Hotarârile Consiliului Calitatii;
• asigura armonizarea Politicii Calitatii cu Politica generala a Universitatii;
• raspund în fata Rectorului de activitatea Consiliului Calitatii;

ATRIBUTIILE SECRETARULUI EXECUTI:
• asigura informarea membrilor Consiliului Calitatii despre tematica sedintelor de lucru;
• rezolva problemele operative ce intervin în activitatea Consiliului Calitatii;
• asigura armonizarea grupurilor de lucru ale Consiliului Calitatii.
Din Consiliul Calitatii face parte Directorul cu Calitatea pe Universitate. Atributiile Directorului cu Calitatea pe Universitate sunt prevazute in Fisa postului.

ÎNREGISTRARI:
Sedintele Consiliului Calitatii vor fi consemnate într-un registru, în care vor fi mentionate:
• hotarârile luate;
• termenele de realizare;
• persoanele care raspund direct în legatura cu diferitele probleme analizate.

2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc