4. TERMENI UTILIZATI SI PRESCURTARI

4.4.1 Plan de învatamânt (PI) - ansamblul activitatilor programate de instruire si evaluare reunite într-o conceptie unitara din punctul de vedere al continutului si al desfasurarii lor în timp, în vederea formarii unui specialist cu diploma recunoscuta. El are doua componente definitorii:
• componenta formativa care priveste modul de distribuire a cunostintelor (disciplina, pachete de discipline, module, specializari);
• componenta temporala, care priveste modul de planificare în timp a procesului de formare (saptamâna, semestru, an, ciclu, perioada totala de formare).
4.4.2 Disciplina – este elementul formativ de baza (cuanta) care reprezinta activitati unitare atribuite unui continut formativ distinct. Disciplina poate fi constituita din activitati de curs (prelegere), seminar, laborator, proiect (lucrare) de an, lucrari grafice si de calcul etc. Disciplinele pot fi obligatorii, optionale si facultative. Fiecare disciplina are o durata totala de un semestru, contine o forma de evaluare în urma careia studentul obtine o nota finala si acumuleaza creditele asociate disciplinei.
4.4.3 Credit - numar ce se asociaza unei activitati de instruire din PI prin care se exprima efortul cantitativ si calitativ pe care trebuie sa-l depuna studentul (prin activitati directe si/sau individuale) pentru asimilarea cunostintelor necesare activitatii. Unitatea de masura a creditului este punctul credit, p.c.
4.4.4 Evaluare curenta – activitate de evaluare programata în timpul desfasurarii procesului de instruire careia i se acorda un timp individual de pregatire si care este inclusa în procedura finala de notare.
4.4.5 Evaluare finala – activitate de evaluare programata la sfârsitul activitatilor unei discipline a PI, pentru care se acorda un timp individual de pregatire.
4.4.6 Nota – forma prin care se finalizeaza o activitate de evaluare a cunostintelor studentilor.
4.4.7 Nota finala – nota ce evalueaza nivelul de pregatire si calitatea cunostintelor dobândite de student în cadrul tuturor activitatilor aferente unei discipline.
4.4.8 Promovarea – reglementare interna ce conditioneaza evolutia în timp a studentului în procesul de formare (parcurgerea traiectoriei) prin reguli anterior precizate.
4.4.9 Repetarea activitatilor programate – reglementare interna care ofera posibilitatea reprogramarii unor activitati în vederea modificarii calificativelor anterior obtinute. Repetarea unei discipline, prin definitie, presupune reprogramarea tuturor activitatilor programate ale acesteia.
4.4.10 Întreruperea de studii – reglementare interna prin care se ofera posibilitatea reprogramarii ulterioare a activitatilor traiectoriei formative cu respectarea regulilor aferente.
4.4.11 Juriu - comisie de analiza, numita de Consiliul Facultatii, pentru a rezolva situatiile exceptionale, legate de aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a procesului de învatamânt.
4.4.12 Taxa de studiu – valoarea sumei de bani suportata individual de student, la depasirea duratei programate de scolarizare (5 ani), la refacerea disciplinelor nepromovate, la modificarea planurilor de învatamânt care implica programarea de diferente, precum si la organizarea de activitati formative suplimentare, în afara programului planificat.

5. Dispozitii finale
Prezentul regulament se aplica începând din anul universitar 2001-2002 pentru studentii anului II a facultatilor Energetica, Calculatoare, Informatica si Microelectronica, Urbanistica si Arhitectura.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc