3. REGULI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A PROCESULUI DE ÎNVATAMÂNT

Organizarea si functionarea procesului de învatamânt în Universitatea Tehnica a Moldovei se bazeaza pe principiul de acumulare de credite, fiind folosite 4 categorii de reguli: de notare, de promovare, de reexaminare si repetare de întrerupere si transfer.

3.1 REGULI DE NOTARE
3.1.1 Nota finala rezulta din suma ponderata a notelor partiale obtinute pentru fiecare activitate directa si individuala din cadrul disciplinei.
3.1.2 Ponderea activitatilor din cadrul disciplinei este stabilita în programul de învatamânt al acesteia.
3.1.3 Tipurile de activitati care vor fi notate si modul de ponderare trebuie sa fie comunicate studentilor (prin ghidul studentului) la începutul fiecarui an universitar o data cu semnarea Contractului de studii.
3.1.4 Punctajul, obtinut la evaluarea finala (examen), va reprezenta maxim 45% din nota finala. Pentru un numar limitat de discipline, tinând cont de specificul lor, consiliul facultatii poate aproba o pondere a evaluarii finale (examenului) de pâna la 55%.
3.1.5 O disciplina are o singura nota finala. Daca în cadrul disciplinei se prevede un proiect (teza anuala, lucrare grafica si de calcul), nota aferenta acestuia se include în nota disciplinei, exceptie facând cazul în care proiectul este ca disciplina distincta.
3.1.6 În cazul reexaminarii finale, în sesiunea de reexaminari notele partiale obtinute din activitatile desfasurate pe parcursul semestrului sunt pastrate, anulându-se numai nota obtinuta la evaluarea finala.
3.1.7 În cazul repetarii unei discipline, nota obtinuta la evaluarea finala si notele partiale obtinute pe parcursul semestrului sunt anulate si nu influenteaza obtinerea noului calificativ.

3.2 REGULI DE PROMOVARE
Regulile de promovare reglementeaza evolutia studentilor de-a lungul perioadei de instruire si se refera la încadrarea lor în anii de studii la aceiasi specialitate (vezi fig.3).
3.2.1 Obtinerea la disciplinele de instruire ale anului precedent a minimum 50 p.c. permite studentului o promovare conventionala în urmatorul an de studii.
Studentii care sunt admisi (conventional) în urmatorul semestru cu discipline nepromovate, în conditiile prezentei reguli, vor plati taxa de disciplina pentru repetarea fiecarei discipline nepromovate.
În cazul în care studentul nu obtine cel putin 50 p.c. poate repeta anul de studii respectiv prin achitarea taxei pentru un an sau pentru un semestru de studii (în dependenta de numarul disciplinelor nepromovate).
3.2.2 Accesul la sustinerea Examenului de licenta este conditionat de obtinerea celor 217 (277) puncte alocate întregii perioade de instruire. Studentii din anul V, care înaintea Examenului de licenta mai au discipline nepromovate, pot sa le repete în anul universitar urmator, achitând taxa respectiva pentru repetarea semestrului corespunzator.
3.2.3 Situatiile exceptionale (determinate ca astfel de situatii de decanate) care rezulta din aplicarea regulilor 3.1.1 si 3.2.2 vor fi solutionate de Juriile facultatilor.

3.3 REGULI DE REEXAMINARE SI REPETARE
3.3.1 Se repeta discipline, semestrul, anul de studii si se efectueaza reexaminari finale.
3.3.2 Repetarea unei discipline si a tuturor activitatilor aferente ei se efectueaza în cazul când studentul n-a obtinut minimumul de 50% din punctajul evaluarilor curente pentru activitatile din timpul semestrului.
3.3.3. Evaluarile finale (examenele, colocviile) la disciplinele dintr-un semestru universitar pot fi repetate, în cursul lunii februarie, respectiv septembrie, numai în urmatoarele conditii:
a. daca la disciplina pentru care se solicita reexaminarea finala studentul a obtinut minim 50% din punctajul evaluarilor curente pentru activitatile din timpul semestrului;
b. daca studentul este integralist si doreste marire de nota.
3.3.4 Repetarea semestrului (anului) de studii se efectueaza în cazul când studentul n-a obtinut minimumul de 25 (50) p.c. necesare promovarii în urmatorul an de studii. Disciplinele promovate anterior nu se repeta.

3.4 REGULI DE ÎNTRERUPERE, REÎNMATRICULARE SI TRANSFER
3.4.1 Întreruperea de studii se poate face numai pentru studentii integralisti la începutul anului universitar, în perioada în care se încheie contractele de studii, si este permisa pentru cel mult 2 ani universitari. Reînmatricularea studentului, dupa întreruperea de studii, se face în anul în care are dreptul, în conditiile respectarii regulilor de trecere ale prezentului regulament, beneficiind de recunoasterea rezultatelor anterioare întreruperii.
3.4.2 Studentii exmatriculati sau cei care renunta la calitatea de student pot fi reînmatriculati la studii în baza de contract, daca nu au trecut mai mult de 3 ani de la data exmatricularii sau abandonarii procesului de învatamânt.
3.4.3 Transferul se poate face doar în cadrul specialitatilor (facultatilor, institutiilor) înrudite cu conditia posibilitatii de a echivala majoritatea disciplinelor din anii precedenti de studii
3.4.4 Transferul si reînmatricularea la studii (cu exceptia anului I) se efectueaza în urmatoarele conditii:
• la anul III în cazul acumularii, prin echivalare, a minimum 50 puncte din anul II;
• la anul IV în cazul acumularii, prin echivalare, a unui numar de cel putin 110 puncte aferente anilor II si III;
• la anul V în cazul acumularii, prin echivalare, a 170 puncte aferente anilor de studii precedenti;
3.4.5 Transferurile sunt permise numai în perioada 10 iulie – 25 august si se fac cu acordul celor doua Facultati/Universitati în urmatoarele conditii:
- numai la anul doi si urmatorii ani de studii, cu exceptia ultimului an de studii;
- la specialitatile înrudite;
- numarul probelor de diferenta nu trebuie sa depaseasca 4 examene si patru colocvii
3.4.6 Situatiile exceptionale care rezulta din aplicarea regulilor nominalizate vor fi solutionate de Juriile facultatilor.

3.5 TAXELE DE STUDII
Prin lege, pentru studenti bugetari învatamântul este gratuit o perioada determinata de timp, perioada în care se respecta planul de învatamânt si reglementarile specifice de parcurgere a procesului de instruire. Se percep taxe suportate individual de studenti în urmatoarele situatii: la depasirea duratei programate de scolarizare (4-5 ani), la modificarea planurilor de învatamânt ce implica programarea de diferente (în cazurile de transfer de la alte universitati) la organizarea de activitati formative suplimentare la cererea studentilor în afara programului planificat, la repetarea disciplinei, repetarea anului sau semestrului.

Pentru aplicarea taxelor mentionate se definesc urmatoarele categorii:
• taxa anuala si semestriala de studii, TA (TS), echivalenta cu taxa perceputa de la studentii care îsi fac instruirea în baza de contract;
• taxa de disciplina, TD, care acopera cheltuielile ocazionate de instruirea studentului în cadrul unei discipline. Valoarea taxei de disciplina se stabileste ca fiind valoarea taxei anuale de studii divizata la 60 si multiplicate la numarul de ore în saptamâna la disciplina respectiva (OS): (TD = OS.TA/60);
3.5.1 Taxele de studii nominalizate se aplica tuturor studentilor, indiferent de sursa de finantare a scolarizarii acestora.
3.5.2 Un student, transferat sau reînmatriculat (cu exceptia cazului 3.4.1.), care a beneficiat de finantare din buget va continua studiile în regim de taxa anuala (TA), fiind supus si la taxele ce decurg din repetarile de discipline sau din cauza diferentelor pe care trebuie sa le sustina.
3.5.3 La repetarea unei discipline, pentru promovare, se suporta taxa de disciplina în conditiile regulilor de trecere prezentate.
3.5.4 Studentii care trebuie sa repete activitati pentru discipline de diferenta, fiind în aceasta situatie din cauza transferarilor, reînmatricularilor sau modificarilor planului de învatamânt, vor plati taxa de disciplina pentru fiecare diferenta.
3.5.5 La cererea studentilor pot fi prevazute activitati formative suplimentare, care nu sunt incluse în planul de învatamânt. Organizarea acestora se face în regim cu taxa, marimea acesteia rezultând din conditiile de finantare a activitatii respective (acoperire a cheltuielilor aferente).
3.5.6 Taxa anuala de studii se plateste în doua rate: jumatate la începutul semestrului de toamna si jumatate la începutul semestrului de primavara. Taxa de disciplina se plateste la începutul semestrului în care se repeta disciplina.
Studentii care nu platesc taxa anuala (semestriala) de studii conform programarii, nu vor fi înscrisi în formatii de studiu în anul universitar urmator. Cei care nu platesc taxa de disciplina nu pot sustine evaluarile curente sau finale la disciplinele repetate.

3.6 JURIILE
Juriile sunt comisii de analiza, numite de Consiliul Facultatii pentru a rezolva situatiile exceptionale, legate de aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a procesului de învatamânt.
3.6.1 La nivelul facultatii se constituie 4(5) Comisii de analiza (Jurii), corespunzatoare celor 4(5) ani de studiu din facultate, care au drept scop analiza situatiilor studentilor anilor de studii respectivi.
3.6.2 Juriul unui an este compus din 5 cadre didactice, de regula titulari ai disciplinelor desfasurate în anul respectiv. Ca presedinti ai Juriilor vor fi decanul, prodecanul, sefii de catedra de specialitate. Componenta juriilor si procedura de lucru a acestora vor fi anual validate de Consiliul facultatii la începutul anului universitar.
3.6.3 Convocarea Juriului si lista studentilor analizati vor fi anuntate de decanatul facultatii cu 3 zile înainte de desfasurarea sedintei de analiza. În functie de situatie, la sedinta participa studentul si cadrul didactic îndrumator al acestuia.
3.6.4 Hotarârile juriului vor fi comunicate studentilor în ziua urmatoare si nu pot fi contestate.
3.6.5 Hotarârile Juriilor facultatii sunt considerate documente oficiale si se arhiveaza în consecinta.
3.6.6 Juriile îsi desfasoara activitatea dupa sesiunile finale de examene, daca este necesar, respectiv dupa sesiunea de refacere a evaluarilor finale din lunile septembrie si respectiv februarie.
3.6.7 Juriul are competente numai în situatii exceptionale care sunt evidentiate de fiecare data de decanate.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc