2. DISPOZITII ORGANIZATIONALE
2.1 Durata studiilor în UTM pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat si absolventii colegiilor de specialitate la învatamântul cu frecventa la zi este de 4 ani ingineri (vezi fig.1) si cinci ani pentru arhitecti si respectiv 5si 6 ani la învatamântul fara frecventa si serala.
Înmatricularea la anul II de studii (pentru perioada de tranzitie la sistemul liceal de studii) se face atât în baza concursului de admitere pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat si absolventii colegiilor, cât si în baza sesiunii de absolvire a anului I sau examenelor de bacalaureat sustinute de studentii anului I de studii.
2.2 Procesul de studii la învatamântul de zi este structurat pe doua cicluri:
• ciclul I, cu durata de 2 ani, pentru pregatirea fundamentala si tehnica generala;
• ciclul II, cu durata de 2 ani, pentru pregatirea de specialitate.
În conformitate cu Legea Învatamântului, Universitatea acorda urmatoarele diplome:
• Absolventilor care au promovat integral examenul de licenta (o proba de profil, o proba de specialitate si un proiect de diploma) li se elibereaza diploma de licenta;
• Absolventilor care au promovat partial examenul de licenta li se elibereaza diploma de studii superioare universitare.
2.3 Planurile de învatamânt (PÎ) contin discipline obligatorii, optionale (la alegere) si facultative. Un student nu poate contracta o disciplina daca nu si-a luat creditele de la disciplinele ce conditioneaza participarea la aceasta, în conformitate cu planurile de învatamânt.
2.4 Admiterea la studii în UTM se realizeaza:
• prin examene de admitere organizate înainte de începerea anului universitar;
• prin transfer de la alte Universitati cu profil asemanator;
• prin reînmatriculare (studenti care au parasit Universitatea la cererea lor, sau au fost exmatriculati);
• prin admitere la a doua specialitate în baza de studii universitare.
La încadrarea studentului transferat, reînmatriculat sau admis la a doua specialitate, precum si în cazul studentilor care trec de la un plan de învatamânt la altul (din cauza nepromovarii sau întreruperii de studii), se analizeaza situatia data si se stabilesc disciplinele pe care el trebuie sa le studieze în regim de diferenta, promovarea acestora constituind sarcini suplimentare ce conditioneaza evolutia lui.
2.5 Numarul de puncte de credit (p.c.) atribuite disciplinelor obligatorii si optionale aferente unui an de studiu este 60. Un student poate acumula într-un an de studiu mai multe puncte de credit decât numarul minim, daca urmeaza si alte discipline, însa nu mai mult de 90 p.c. Punctele de credit atribuite unei discipline se exprima cu ajutorul unui numar întreg.
2.6 Obtinerea punctelor de credit atribuite unei discipline este conditionata de promovarea acestei discipline. Evaluarea cunostintelor la o disciplina din planul de învatamânt se apreciaza cu note de la 1 la 10, sau cu calificativul Admis ori Respins. O disciplina se considera promovata daca este notata cel putin cu nota 5, respectiv cu Admis. Nu se admit acordari partiale de p.c. pe componente de activitate aferente disciplinei.
2.7 Pentru Examenul de licenta se atribuie 23 p.c. (câte 4 p.c. pentru fiecare proba teoretica si 15 p.c. pentru proiectul de diploma). Admiterea la examenul de licenta este conditionata de obtinerea celor 217 p.c. aferente tuturor disciplinelor obligatorii si optionale, urmate de student în cele 8 semestre de studii (pentru arhitecti respectiv 277 p.c.).
2.8 Disciplinele promovate se recunosc în orice situatie, cu exceptia reînmatricularii dupa o perioada de întrerupere a studiilor mai mare de 3 ani.
2.9 Studentilor li se permite sa-si faca studiile în paralel la o a doua specialitate în urmatoarele cazuri:
• în prezenta locurilor disponibile sau în baza de contract;
• obtinerii integrale a creditelor la toate disciplinele prevazute în planul de învatamânt pentru fiecare semestru precedent la prima specialitate;
• promovararii anului I sau/si anului II cu media nu mai mica de 9.00 la profilul economic si nu mai mica de 8.50 la profilul tehnic.
2.10 Studentii îsi pot face studiile în termen redus pentru ce vor depune cereri respective la finele anului de învatamânt. Pot solicita reducerea duratei de studii studentii care au promovat primele patru sau primele doua sesiuni (anii I si II – pentru absolventii scolii medii, anul II – pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat), cu note nu mai mici de 8 (opt), acumulând o medie generala nu mai mica de 9 (noua).
2.11 La începutul anului universitar (în primele 15 zile), studentul este obligat sa întocmeasca si sa semneze Contractul anual de studii. Acesta certifica încadrarea sa în procesul de învatamânt si includerea în formatiile de studii (serii, grupe). Contractul de studii nu se poate modifica pe parcursul anului universitar.
• În Contractul de studii, se înscriu disciplinele ce urmeaza a fi frecventate. Suma p.c. aferente acestor discipline trebuie sa fie de cel putin 60 p.c., plus disciplinele care trebuie studiate ca restante. Suma p.c. din contract poate fi mai mica decât 60 p.c. în cazul în care studentul are rezerva de p.c. obtinute în anul precedent. Un îndrumator delegat de facultate va asista studentul la alcatuirea Contractului de studii, îl va îndruma pe parcursul anului universitar.
• Daca la o disciplina optionala de tip “A” sau la o disciplina facultativa de tip “L” nu se poate constitui formatia de studiu, conform legislatiei în vigoare, studentul trebuie sa opteze pentru o alta disciplina optionala sau facultativa, modificarea Contractului de studii fiind obligatorie în primele 15 zile calendaristice ale anului universitar.
• Daca studentul a optat în contract pentru o disciplina facultativa de tip “L” si nu a participat la aceasta din propria lui vina, îsi pierde dreptul de a contracta discipline liber alese în anul universitar urmator.
• Studentul care nu semneaza Contractul de studii în perioada programata îsi pierde statutul de student. El mai poate sa-si pastreze acest statut, prin semnarea contractului pâna la 31 septembrie, numai dupa plata unei taxe anuale.
• În cazuri exceptionale (situatiei de boala, etc.) semnarea contractului de studii poate avea loc si în afara termenului indicat.
2.12 Programarea activitatilor se face astfel (vezi fig.2):
• anul universitar are doua semestre cu o durata totala pâna la 34 saptamâni* de studii:
- semestrul de toamna – 16 saptamâni si una (doua) saptamâni de sesiune intermediara;
- semestrul de primavara – pâna la 16 saptamâni* de studii si una (doua) saptamâni de sesiune intermediara;
- 3 saptamâni stagii de practica;
• la toate disciplinele se programeaza evaluari curente, care se reflecta în programele de învatamânt si se efectueaza pe parcursul semestrului sau în saptamâna sesiuni intermediare conform deciziei consiliului facultatii, rezultatele carora se iau în consideratia la determinarea notei finale.
• evaluarea finala a cunostintelor studentilor se face în doua sesiuni de examene programate la sfârsitul celor doua semestre (de iarna si de vara), având durata de câte 3 (2) saptamâni;
• în cursul lunii septembrie si lunii februarie se prevad câte 2 saptamâni pentru reexaminari finale la disciplinele înscrise în contractul anual de studii din anul universitar curent, în vederea promovarii sau a maririi de nota.
2.13 La nivelul facultatii se constituie Comisii de analiza – Jurii - formate din profesori titulari de disciplina, care au competente respective.
2.14 Prin lege, învatamântul este pentru studentii bugetari gratuit o perioada determinata de timp, perioada în care se respecta prevederile planului de învatamânt si reglementarile specifice de parcurgere a procesului de învatamânt. Se percep taxe, suportate individual de studenti, în urmatoarele situatii: pentru repetarea disciplinelor normative, pentru repetarea semestrului sau a anului de studii, la modificarea planurilor de învatamânt ce implica programarea de diferente, precum si la organizarea de activitati formative suplimentare la cererea studentilor în afara programului planificat.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc