APROBAT
prin hotararea Consiliului
Ministerului Invatamantului,
Tineretului si Sportului
nr. 5.2. din 09. 04. 98

REGULAMENTUL CATEDREI
INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR UNIVERSITAR

1. Principii generale
1.l. Catedra institutiei de invatamant superior (in continuare Catedra) este o subdiviziune structurata de baza a instituitei de invatamant superior, care functioneaza in baza prevederilor legislatiei in vigoare, statutului, regulamentelor, instructiunilor si deciziilor respective de conducere ale institutiei de invatamant superior.
l.2. Catedra are drept scop organizarea si realizarea la un nivel inalt a activitatilor didactice, metodice, consultative si stiintifice la una sau mai multe discipline inrudite.
l.3. Catedra are urmatoarele sarcini:
- proiectarea, organizarea si realizarea procesului didactic;
- evaluarea activitatilor didactice, metodice si de cercetare;
- asigurarea metodica a procesului didactic;
- organizarea cercetarilor stiintifice;
- pregatirea si perfectionarea cadrelor stiintifice si didactice prin doctorat si postdoctorat;
- asigurarea lucrului educativ cu studentii
1.4. Infiintarea si suspendarea functionarii Catedrei se stabileste de catre Consiliul facultatii si se confirma de catre Senatul institutiei de invatamant superior, de comun acord cu ministerul de resort.
1.5. Catedra poate avea statut de catedra speciala (a facultatii), generala (universitara) si interuniversitara.

2. Structura si functiile Catedrei
2.1. Catedra este o subdiviziune de baza a structurii facultatii sau a institutiei de invatamant superior, cu caracter eminamente didactico-stiintific, constituita pe o disciplina, pe secvente ale acesteia sau, dupa caz, pe grupuri de discipline circumscrise unui domeniu bine delimitat al stiintei.
2.2. Catedra intocmeste state de functiuni de personal didactic propriu, care cuprind cadre didactice, cadre de cercetare si executanti tehnici.
2.3. In plan didactic, catedra este o structura completa, care acopera intreaga gama de activitati didactice (cursuri, seminare, lucrari practice si de laborator, practica, indrumarea individuala a studentilor) si cuprinde profesori universitari, conferentiari universitari, lectori superiori universitari, lectori universitari, asistenti universitari, doctoranzi si executanti tehnici in numarul si proportia care sa asigure realizarea optima a procesului didactic.
2.4. Efectivul catedrei cuprinde, de regula, 10-30 posturi didactice, in cazul in care pentru anumite discipline limita minima nu este indeplinita, iar disciplinei respective, prin specificitatea lor, nu pot fi arondate catedrelor existente, Senarul institutiei, de comun acord cu ministerul de resort, poate aproba coborarea acestei limite pana la 7 posturi.
2.5. Catedrele generale si interuniversitare: catedra de cultura fizica si sport; catedra de limbi straine (din institutiile, care nu pregatesc specialisti de limbi straine); catedra de stiinte economice (din institutiile neeconomice) etc., dupa caz, pot cuprinde mai mult de 30 posturi didactice.
2.6. In cadrul Catedrei cu un efectiv mare (peste 20 de posturi) se pot constitui sectoare pe discipline sau secvente ale acestora, conduse de sefi, subordonati nemijlocit sefului Catedrei si remunerati din surse extrabugetare.
2.7. Catedra este infiintata, daca cel putin 50 la suta din cadrele didactice au grade stiintifice sau titluri didactico-stiintifice in domeniul respectiv.
2.8. Posturile didactice ale Catedrei sunt ocupate de cadre didactice pe baza de concurs in conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice si de conducere si alegerea organelor de conducere in institutiile de invatamant superior universitar din Republica Moldova, aprobat in modul stabilit.
2.9. Pentru atingerea scopului si sarcinilor stabilite.
2.10. Catedra infaptuieste urmatoarele functii:
- participa la elaborarea conceptiilor de instruire la diferite trepte ale invatamantului sau la diferite discipline, planurilor de invatamant;
- elaboreaza programele analitice la disciplinele catedrei;
- promoveaza cursuri de lectii (prelegeri), cursuri speciale, lucrari practice si de laborator, seminare la un inalt nivel stiintifico-metodic;
- organizeaza practici pedagogice si de productie ale studentilor;
- organizeaza lucrul de sine statator al studentilor;
- organizeaza sustinerea colocviilor, examenelor de curs si de licenta la disciplinele catedrei;
- dirijeaza procesul de pregatire si de sustinere a tezelor anuale si de licenta ale studentilor, precum si a tezelor la invatamantul postuniversitar specializat;
- asigura informational si metodic procesul didactic: elaboreaza recomandari metodice, materiale didactice, manuale, dictionare etc.;
- realizeaza investigatii dupa planurile individuale, dupa planurile catedrei, la comanda sau pe baza de contract etc.;
- organizeaza desfasurarea olimpiadelor, conferintelor; cercurilor stiintifice, concursurilor de creatie ale studentilor;
- discuta tezele de doctor, de doctor habilitat prezentate la catedra.
- pregateste referinte la manuale, lucrari didactice si stiintifice (monografii, teze de doctor, autoreferate etc.);
- promoveaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale catedrei;
- organizeaza stagii, perfectionari, recalificari ale cadrelor didactice;
- organizeaza diferite masuri educationale cu scopul de a largi orizontul de cunostinte si comportamentul studentilor;
- efectueaza lucrari de secretariat.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc