3. Organizarea conducerii Facultatii
3.l. Organul suprem de conducere al Facultatii este Consiliul Facultatii, care se alege pe un termen de cinci ani in conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice si de conducere si alegerea organelor de conducere in institutiile de invatamant superior universitar, aprobat in modul stabilit.
3.2. Consiliul Facultatii este alcatuit din cadre didactico-stiintifice, studenti si doctoranzi.
In Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultatii in baza respectarii principiului egalitatii in drepturi.
Din Consiliul Facultatii fac parte: decanul, prodecanii, sefii catedrelor, presedintii comitetelor sindicale ale corpului didactic si studentesc ale Facultatii, la care se adauga un numar de membri stabilit proportional cu numarul cadrelor didactico-stiintifice pe care-i reprezinta, precum si studenti si doctoranzi in proportii de 15% din efectivul total al consiliului.
3.3. Decanul Facilitatii este presedintele Consiliului Facultatii, iar prodecanul este vicepresedinte. In cazul cand la Facultate nu e prevazut postul de prodecan, vicepresedintele este ales prin vot deschis unul din membrii consiliului.
Activitatea de secretariat si aspectele organizatorice ale sedintelor Consiliului Facultatii sunt efectuate de secretarul Consiliului ales prin vot deschis din membrii Consiliului.
3.4. Consiliului Facultatii se intruneste nu mai rar de o data in doua luni planului de lucru stabilit la inceputul fiecarui an de studii si in sedinte extraordinare. La convocarea decanului, a Biroului Consiliului Facultatii sau la crearea cel putin 1/3 din numarul membrilor conform consiliului.
3.5. Consiliul facultatii are urmatoarele competente:
- determina strategia dezvoltarii Facultatii;
- propune pentru aprobare Senatului institutiei structura Facultatii;
- propune in conformitate cu legislatia in vigoare candidaturi pentru ocuparea posturilor de rector al institutiei de invatamant si de decan al Facultatii;
- examineaza si prezinta Senatului pentru aprobare planurile de invatamant pe specialitati, programele analitice de studii la disciplinele respective;
- analizeaza rezultatele pregatirii generale si profesionale ale studentilor (rezultatele sesiunilor de colocvii si examene, practicii pedagogice si producere etc.), examineaza problemele cu privire la miscarea contingentului de studenti (transferul de la o forma de studii la alta, studiul in paralel la o a doua specialitate sau cu termen redus etc.);
- aproba planurile de cercetari stiintifice si de perfectionare a cadrelor didactico-stiintifice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum si materiale privind atestarea lor, avizeaza conducatorii de doctorat;
- stabileste specializarile pentru studii aprofundate st aproba planurile individuale ale persoanelor inscrise la invatamantul postuniversitar specializat;
- examineaza rezultatele examenelor de licenta, tezelor de magistru si le propune Senatului pentru aprobare;
- inainteaza conducerii institutiei de invatamant propuneri privind prelungirea activitatii cadrelor didactice care au varsta de pensionare;
- anual aproba si propune pentru confirmare Senatului darea de seama a decanului cu privire la activitatea didactico-stiintifica si educativa a Facultatii;
- indeplineste orice alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.
3.6. Conducerea operativa a Facultatii intre sedintele Consiliului Facultatii este efectuata de Biroul Consiliului Facultatii constituit din: decan, prodecani si secretarul Consiliului Biroul Consiliului Facultatii are amatoarele competente:
- realizeaza hotararile Consiliului Facultatii si ia hotarari in problemele curente, in intervalul dintre sedintele Consiliului Facultatii;
- organizeaza desfasurarea sedintelor Consiliului;
- asigura conducerea curenta a Facultatii;
- rezolva probleme sociale etc.
3.7. Conducerea executiva a Facultatii este infaptuita de decan, care se alege pe un termen de cinci ani in conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice si de conducere si alegerea organelor de conducere in institutiile de invatamant superior universitar din Republica Moldova, aprobat in modul stabilit.
3.8. Decanul Facultatii in limitele competentei sale si in conformitate cu legislatia in vigoare:
- infaptuieste conducerea generala a Facultatii;
- activeaza in numele Facultatii, reprezentand-o atat in cadrul institutiei, cat si in relatiile cu alte persoane juridice si fizice;
- este subordonat nemijlocit rectorului institutiei de invatamant;
- conduce sedintele Consiliului Facultatii, Biroului Consiliului Facultatii si asigura indeplinirea hotararilor primite;
- organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea proceselor de studii si de cercetare stiintifica in cadrul Facultatii;
- aproba planurile individuale de lucru ale conducatorilor subdiviziunilor structurale ale facultatii;
- infaptuieste dirijarea si controlul miscarii contingentului de studenti in cadrul Facultatii;
- dirijeaza procesele de acordare a burselor studentilor, de repartizare a locurilor in caminele studentesti;
- este membru al Comisiilor examenului de licenta si de admitere ale institutiei de invatamant, al Comisiei de plasare in campul muncii a tinerilor specialisti - absolventi ai Facultatii;
- propune rectorului pentru desemnare sau destituire din post candidaturile de prodecani;
- determina si repartizeaza functiile, drepturile si responsabilitatile intre prodecani;
- anual prezinta Consiliului Facultatii darea de seama cu privire Ia activitatea didactico-stiintifica si educationala a Facultatii;
- este responsabil de organizarea si desfasurarea intregii activitati a Facultatii, de respectarea legislatiei in vigoare, disciplinei muncii de catre intregul personal al Facultatii.
3.9. Decanul Facultatii poate avea in subordonare loctiitori-prodecani in dependenta de numarul studentilor la sectiile respective de invatamant. La sectia de zi se acorda unitatea de prodecan, daca numarul studentilor depaseste cifra 500. Daca contingentul studentilor este mai mare de 800 se acorda a doua unitate de prodecan.
La sectia fara frecventa sau seral se acorda unitatea de prodecan, daca numarul de studenti este mai mare de 500 studenti.
In calitate de prodecan pot activa persoane cu titluri didactico-stiintifice. Prodecanii sunt desemnati in post, precum si destituiti, prin ordinul rectorului, in baza propunerilor decanului facultatii.


2005-2006 © UTM, Andrei Chiciuc