pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Informatica >>>>

Legislaţie

• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe sistemul de credite transferabile

3. Reguli de organizare si functionare a procesului de invatamant
Organizarea si functionarea procesului de invatamant in Universitatea Tehnica a Moldovei se bazeaza pe principiul de acumulare de credite, fiind folosite 4 categorii de reguli:
de notare, de promovare, de reexaminare si repetare, de intrerupere si transfer.
3.1 Reguli de notare
3.1.1 Nota finala rezulta din suma ponderata a notelor partiale obtinute pentru fiecare activitate directa si individuala din cadrul disciplinei.
3.1.2 Ponderea activitatilor din cadrul disciplinei este stabilita in programul de invatamant al acesteia.
3.1.3 Tipurile de activitati care vor fi notate si modul de ponderare trebuie sa fie comunicate studentilor la inceputul fiecarui an universitar.
3.1.4 Punctajul, obtinut la evaluarea finala (examen), va reprezenta maxim 45% din nota finala. Pentru un numar limitat de discipline, tinand cont de specificul lor, consiliul facultatii poate aproba o pondere a evaluarii finale de pana la 55%.
3.1.5 O disciplina are o singura nota finala. Daca in cadrul disciplinei se prevede un proiect (teza anuala, lucrare grafica si de calcul), nota aferenta acestuia se include in nota disciplinei, exceptie facand cazul in care proiectul este ca disciplina distincta.
3.1.6 In cazul reexaminarii finale, in sesiunea de reexaminari notele partiale obtinute din activitatile desfasurate pe parcursul semestrului sunt pastrate, anulandu-se numai nota obtinuta la evaluarea finala.
3.1.7 In cazul repetarii unei discipline, nota obtinuta la evaluarea finala si notele partiale obtinute pe parcursul semestrului sunt anulate si nu influenteaza obtinerea noului calificativ.

3.2 Reguli de promovare
3.2.1 Obtinerea la disciplinele de instruire ale anului precedent a minimum 50 p.c. permite studentului o promovare conventionala in urmatorul an de studii.
Studentii care sunt admisi (conventional) in urmatorul semestru cu discipline nepromovate, in conditiile prezentei reguli, vor plati taxa de disciplina pentru repetarea fiecarei discipline nepromovate.
3.2.2 Accesul la sustinerea Examenului de licenta este conditionat de obtinerea celor 217 puncte alocate intregii perioade de instruire. Studentii din anul IV, care inaintea rxamenului de licenta mai au discipline nepromovate, pot sa le repete in anul universitar urmator.
3.2.3 Situatiile exceptionale care rezulta din aplicarea regulilor 3.1.1 si 3.2.2 vor fi solutionate de Juriile facultatilor.

3.3 Reguli de reexaminare si repetare
3.3.1 Se repeta discipline, semestrul, anul de studii si se efectueaza reexaminari finale.
3.3.2 Repetarea unei discipline si a tuturor activitatilor aferente ei se efectueaza in cazul cand studentul n-a obtinut minimumul de 50% din punctajul evaluarilor curente pentru activitatile din timpul semestrului.
3.3.3. Evaluarile finale la disciplinele dintr-un semestru universitar pot fi repetate, in cursul lunii februarie, respectiv septembrie, numai in urmatoarele conditii:
• daca la disciplina pentru care se solicita reexaminarea finala studentul a obtinut minim 50% din punctajul evaluarilor curente pentru activitatile din timpul semestrului;
• daca studentul este integralist si doreste marire de nota.
3.3.4 Repetarea semestrului (anului) de studii se efectueaza in cazul cand studentul n-a obtinut minimumul de 25 (50) p.c. necesare promovarii in urmatorul an de studii. Disciplinele promovate anterior nu se repeta.

3.4. Reguli de intrerupere, reinmatriculare si transfer
3.4.1 Intreruperea de studii se poate face numai pentru studentii integralisti la inceputul anului universitar, in perioada in care se incheie contractele de studii, si este permisa pentru cel mult 2 ani universitari.
3.4.2 Studentii exmatriculati sau cei care renunta la calitatea de student pot fi reinmatriculati la studii in baza de contract, daca nu au trecut mai mult de 3 ani de la data exmatricularii sau abandonarii procesului de invatamant.
3.4.3 Transferul si reinmatricularea la studii (cu exceptia anului I) se efectueaza in urmatoarele conditii:
• la anul II in cazul acumularii, prin echivalare, a minimum 50 puncte din anul IU;
• la anul III in cazul acumularii, prin echivalare, a unui numar de cel putin 110 puncte aferente anilor I si II;
• la anul IV in cazul acumularii, prin echivalare, a 170 puncte aferente anilor de studii precedenti.
3.4.4 Transferurile sunt permise numai in perioada 10 iulie – 25 august si se fac cu acordul celor doua Facultati/Universitati.
3.4.5 Situatiile exceptionale care rezulta din aplicarea regulilor nominalizate vor fi solutionate de Juriile facultatilor.

3.5 Taxele de studii
Prin lege, pentru studenti bugetari invatamantul este gratuit pentru o perioada determinata de timp, perioada in care se respecta planul de invatamant si reglementarile specifice de parcurgere a procesului de instruire. Se percep taxe suportate individual de studenti in urmatoarele situatii: la repetarea de discipline, repetarea semestrului sau anului de studiu, la modificarea planurilor de invatamant ce implica programarea de diferente (in cazurile de transfer de la alte universitati) la organizarea de activitati formative suplimentare la cererea studentilor in afara programului planificat.

3.6. Juriile
Juriile sunt comisii de analiza, numite de Consiliul Facultatii pentru a rezolva situatiile exceptionale, legate de aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a procesului de invatamant.
3.6.1 La nivelul facultatii se constituie 4(5) Comisii de analiza (Jurii), corespunzatoare celor 4(5) ani de studiu din facultate, care au drept scop analiza situatiilor studentilor anilor de studii respectivi.
3.6.2 Juriul unui an este compus din 5 cadre didactice, de regula, titulari ai disciplinelor desfasurate in anul respectiv. Ca presedinti ai Juriilor vor fi decanul, prodecanul, sefii de catedra de specialitate. Componenta juriilor si procedura de lucru a acestora vor fi anual validate de Consiliul facultatii la inceputul anului universitar.
3.6.3 Convocarea Juriului si lista studentilor analizati vor fi anuntate de decanatul facultatii cu 3 zile inainte de desfasurarea sedintei de analiza. In functie de situatie, la sedinta participa studentul si cadrul didactic indrumator al acestuia.
3.6.4 Hotararile juriului vor fi comunicate studentilor in ziua urmatoare si nu pot fi contestate.
3.6.5 Hotararile Juriilor facultatii sunt considerate documente oficiale si se arhiveaza in consecinta.
3.6.6 Juriile isi desfasoara activitatea dupa sesiunile finale de examene, daca este necesar, respectiv dupa sesiunea de refacere a evaluarilor finale din lunile septembrie si respectiv februarie.
3.6.7 Juriul are competente numai in situatii exceptionale care sunt evidentiate de fiecare data de decanate.

<< 12 • 3 • 4 >>
Nu toate labele s-au putut transforma în aripi.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Metrologia in sec. XXI
La inceputul secolului XXI in lume s-au acutizat si mai mult dezbaterile referitor la stabilirea unui sistem de masurare global, de natura sa se manifeste prin aceleasi unitati de masura >>>>
Umor
Eu n-am avut dreptate, considerand ca am gresit, atunci cand vorbeam, ca ipoteza mea este falsa. >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc